➵ Tajne priče Read ➼ Author Mirjana Novaković – Easyfaroairporttransfers.co.uk


Tajne priče PDF Epub Tajne Pri E Author Mirjana Novakovi Airdomains.co.uk U Zemlji U Kojoj Glavni Putevi I Dalje Idu Drumovima Iz Vremena Rima, Nije Udo To E Junakinja Jedne Od Pri A Uzviknuti Nema Bekstva Iz Zemlje Koja Pripada Carstvu NIKADA Bez Obzira Da Li Ih Prate Nauceri Zakrvavljenih O Iju, Ili Vercuju Svemo Ne Pilule U Budimpe Tu, Ili U Novosadskoj Me Avi Tra E Sru Enu Kafileriju, Junaci Ovih Pripovedaka Spremni Su Na Sve, Pa Treba Da Budu Spremni I Itaoci Jer Ih Na Kraju Puta Eka Iznena Enje.I To Junaci Sve Vi E Otkrivaju, I Sve Vi E Razumeju, Opasnost Je Ve A Jer Njihovi Protivnici Ne Samo To Su Ve To Skriveni, Ve Su I Nemilosrdni Pripovetke Mirjane Novakovi Poigravaju Se Anrovskim Konvencijama SF Pri E, Horora, Krimi Pri E, Antiutopije, Ali Time Se Ne Ukida Njihov Anga Ovani Odnos Prema Socijalnoj Stvarnosti Autorke I Njenih Italaca Tranzicijska Stvarnost Srbije S Kraja XX I Po Etka XXI Veka Ulazi U Ove Pripovetke Kao Duhovita Transpozicija Poreme Enog Vrednosnog Sistema, Pa I Kao Fantasti No Otelovljenje Ideolo Kih Floskula, Socijalnih Apsurda I Mitema Na Kojima On Po Iva Time Se U Pripovedanju Mirjane Novakovi Ostvaruje Unekoliko Paradoksalni Spoj Distopije I Ive, Upe Atljive, Satiri Ko Kriti Ke Slike Stvarnosti Na Tom Fonu, Njeni Junaci Se Grade Kao Oli Enje Uzaludne Ljudske E Nje Za Punim Samoostvarenjem I Sre Om Iz Koje Se Ra A Udo Pri E Kao Apsolutne La I I Jedine Istine Za Koju Znamo Ljiljana Pe Ikan Lju Tanovi


10 thoughts on “Tajne priče

 1. says:

  Tajne pri e sastoje se od dveju novela koje su ve objavljene u okviru Dunavskih apokrifa i pri a koje je Mirjana Novakovi objavljivala po knji evnim asopisima tokom devedesetih I mogu samo da ka em da mi je beskrajno ao to ih nisam tada itala i to ova zbirka nije objavljena negde pre romana Strah i njegov sluga Jer ne samo to bi imale bolju recepciju nego bi verujem bile i bar malo uticajnije na knji evnom planu.Atmosfera devedesetih pro ima ove pripovetke bez obzira na odabrane teme i fantasti ni odmak I tu ne mislim samo na injenice poput one da se u nauceri ne slu aju d ez pominje svirka kratkove nog enskog pank grindcore benda PMS a znam ljude koji su bili na toj konkretnoj svirci i itav taj deo me je beskrajno iako neknji evno zabavio ili da jedna pripovetka zabrinjavaju e deluje kao potisnuti deli iz biografije Isidore Bjelice, nego na gotovo opipljivu razornu energiju kojom ove pri e zra e, mrak, o ajanje i nasilje koje deluje utoliko realnije jer se autorka ne kaljuga u njegovim detaljnim opisima Fantasti ni pomak i bavljenje eti kim i religioznim motivima u SF i istorijskom anru najavljuju, dodu e, poznija dela Mirjane Novakovi , ali istovremeno pokazuju i tesnu srodnost sa nekim doma im piscima koji su u to vreme objavljivali svoja najbolja dela npr pogotovu se pri e iz ovek koji je ive...


 2. says:

  Svaka nova knjiga Mirjane Novakovi se eka sa velikim nestrpljenjem Izdava ka ku a Laguna je na nedavno zavr enom Me unarodnom beogradskom sajmu knjiga itala koj publici predstavila Tajne pri e , zbirku u kojoj su sakupljene sve pri e koje je Mirjana Novakovi ikada napisala Vi e o ovoj zanimljivoj zbirci i drugim knji evnim temama pro itajte u tekstu i intervjuu koji slede.Za po etak, da zavirimo u knjigu koja je pred nama Izme u zelenkastih korica nalazi se sedam pri a razvrstanih u dva dela Prvi deo, naslovljen kao i zbirka u celini Tajne pri e, sadr i pet pri a ija du ina varira, otprilike, od deset do dvadeset stranica Zbirku otvara pri a nauceri ne slu aju d ez u ijem se sredi tu nalazi misterija prestoni kog vodovoda Zabavna je to pustolovina, pomalo apsurdna i nadrealna, za injena muzikom beogradske andergraund scene devedesetih.Druga pri a, Assicvurazioni generali, sastoji se od novinskog lanka, dnevni kih zapisa izvesne gospo ice N i zavr ne bele ke koja baca sasvim novo svetlo na ovo to je upravo pro itano i ovoga puta su u fokusu stare beogradske misterije Slede i segment, Pri a o pilulama, predstavlja svojevrstan knji evni eksperiment sa menjanjem pripoveda kih perspektiva, dok je etvrta pri a u z...


 3. says:

  Verujem da su Tajne pri e nastale kao posledica raskoraka izme u tempa pisanja Mirjane Novakovi i Laguninog ritma izdavanja knjiga Ova zbirka nam donosi Dunavske apokrife , zbirku pri a objavljenu jo 1996 godine kao i pet novih pri a Verovatno su i te pri e nastale devedesetih kada se i odvija njihova radnja, ali su tek sada ugledale svetlo dana Bez obzira na sve, bile one nove, nove ili reciklirane u ivao sam u svakoj pri i ove zbirke Totalno su druga ije od romana Tito je umro , a veoma su sli ne romanu Johann s 501 u koji sam se ja zaljubio na prvo itanje U pitanju je fantas...


 4. says:

  Poslednje dve novele su osetno bolje od uvodnih, koje su mogle biti razvijenije.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *